Fond turistički klaster mikroregije Subotica-Palić

Kontakt: +381 (0) 24 670 850
Matije Korvina 9, 24000 Subotica
 

Delatnost i ciljevi:
Glavni ciljevi osnivanja Fonda turističkog klastera mikroregije Subotica-Palić (u nastavku: Fond, klaster) su:
· unapređenje položaja osnivača i članova Fonda,
· podizanje kvaliteta usluga i primena standarda kvaliteta,
· stvaranje konkuretske prednosti, privlačenje ino turista,
· pospešivanje razvoja turizma mikroregije,
· saradnja u korišćenju resursa turističke destinacije,
· određivanje vizije razvoja turizma mikroregije,
· promocija rada Fonda na regionalnom, državnom i međudržavnom nivou,
· doprinos otvaranju novih radnih mesta u turizmu mikroregije,
· edukacija i obučavanje stručnih kadrova u turizmu,
· animiranje ciljnih grupa, poboljšanje turističkih proizvoda, obogaćivanje sadržaja i podsticanje
konkurentnosti turističke ponude mikroregije,
· povezivanje sa turističkim organizacijama Opština, integrisanje znanja, tehnologija i izvora za
poboljšanje rada
· povezivanje sa drugim oblicima udruživanja na domaćem i ino planu,
· obezbeđenje podrške privrednom rastu mikroregije, otvaranje novih radnih mesta,
· poboljšanje privredne strukture mikroregije i podsticanje celokupnog razvoja
· ostvarivanje humanitarnih i drugih društveno korisnih ciljeva u skladu sa zakonom i Pravilima Fonda
Članovi
Članovi Fonda mogu bita pravna i fizička lica, koja prihvataju ciljeve i zadatke ovog Fonda utvrđene
Pravilima i aktivno učestvuju u ostvarivanju programa rada. Pravno lice koje je član Fonda biće predstavljeno
jednim predstavnikom u Skupštini Fonda. Zbog specifičnosti u izdavanju smeštajnih kapaciteta u turizmu i
fizička lica koja se bave ovom delatnošću mogu biti članovi Fonda.

Kontakt:
FOND TURISTIČKI KLASTER MIKROREGIJE SUBOTICA-PALIĆ
24413 Palić, Kanjiški put 17a, 024/753-121

Predsednik Skupštine: Velimir Stefanović, ravel@eunet.rs
Predsednik Upravnog Odbora: Goran Gabrić, majkinsalas@gmail.com
Direktor klastera: Izabel Lanji Hnis izabellanji@gmail.com

 

No comments yet.

Ododaj komentar:

Moraš da budeš ulogovan da bi dodao komentar.

Kontaktirajte Nas:

Matije Korvina 9
24000 Subotica
+381 (0) 24 670 850