Fond turistički klaster mikroregije Subotica-Palić

Kontakt: +381 (0) 24 670 850
Matije Korvina 9, 24000 Subotica
 

IMPLEMENTACIJA STUDIJE SLUČAJA  IZ  PROJEKTA  ATRIUM

U  NOVI  TURISTIČKI  PROIZVOD

GRADA  SUBOTICA

 

 

U projektu  ATRIUM  urađene su studije slučaja za sledeće arhitektonsko nasleđe:

 

 1. Zgrada suda
 2. Stambena zgrada «Kifla»
 3. Otvoreni univerzitet
 4. Naselje – kompleks zgrada Tokio
 5. Nova opština
 6. Radijalac – aleja sa stambenim kompleksom

 

Svaki od navedenih obrađenih slučajeva ima svoje specifične karakteristike tipične za period  socijalističkog društvenog uređenja, a građene su u periodu od 1958. do 1980. godine. Kao kulturno nasleđe, mogu se valorizovati i implementirati u novi turistički proizvod grada Subotica. Predmetni objekti i kompleksi dobro su očuvani, u izvornoj su funkcij (autentični su, sa manjim intervencijama uglavnom u cilju održavanja i prilagođavanja novim potrebama), nalaze se u širem centru i predstavljaju toponime grada.

 

Bitan preduslov za uvođenje i plasman novog turističkog proizvoda jeste pozitivan imidž destinacije. Savremeni koncept turističke destinacije sastoji se iz više osnovnih elemenata: atrakcija (kako prirodnih tako i antropogenih), događaja, infrastrukture, transporta, uslužnih kapaciteta, gostoprimstva, prepoznatljivosti (jedinstvenosti), kulture življenja,  turističke politike, razvojnih planova, ekoloških aspekata i koncepta održivog razvoja. Subotica kao destinacija, u lokalnim i regionalnim, a delimično i u internacionalnim okvirima (zahvaljujući festivalima), već ima taj preduslov. Tome doprinose i već postojeći integralni turistički proizvodi, posebno  iz oblasti kulturnog turizma, kao što su programi vezani za jedinstveno secesijsko arhitektonsko nasleđe utemeljeni na konstitutivnim elementima integralnog turističkog proizvoda – atraktivnosti, pristupačnosti i uslovima za boravak. Na isti način treba da se priđe i izradi novog turističkog proizvoda koji će u svojoj osnovi imati obilazak i upoznavanje arhitektonskog nasleđa iz projekta ATRIUM. Novonastali program može da bude i samostalni turistički proizvod a takođe i deo integralnog turističkog proizvoda Subotice.

 

 

Osnovne karakteristike objekata/kompleksa

 

1. Zgrada suda (Senćanski put 1)

 

Izgrađena je 1961-62. godine na  mestu koje su zauzimali objekti bombardovani 1944. godine. Skelet je rađen od prednapregnutog betona. Fasada je obložena belim i tamnosivim mermerom dajući zgradi respektabilnost koja dominira okolinom. Svojim čistim geometrijskim formama bez ornamentike, dobar je primer moderne socijalističke arhitekture šezdesetih godina prošlog veka. Može se reći da predstavlja nove smernice u modernom dizajnu tog vremena. Namenski je građena za delatnost pravosuđa i tu svrhu se i danas koristi. Okolina je hortikulturno uređena. Ispred ulaza  u zgradu  postavljena je statua cara Dušana, a u neposrednoj blizini zgrade suda nalazi se spomenik «Balada vešanim», rad  Nandora Glida, vezan za istorijske događaje u  gradu 1941.

 

 

 

 

 

2. Stambena zgrada «Kifla»  (Puškinov trg 5)

 

Izgrađena je 1953-54. godine na mestu zgrada srušenih bombardovanjem 1944. Rađena je tradicionalnim metodom gradnje od opeke. Ime je dobila po obliku svoje osnove koja podseća na kiflu. Namenski je građena kao stambeni objekat sa stanovima namenjenim tadašnjoj intelektualnoj eliti (doktori, profesori, advokati, viši oficiri). Zanimljivo je da se nameštaj u stanovima morao prilagođavati  polukružnim zidovima. Sačuvana je u izvornom obliku a i danas služi za stanovanje. Okružena je bujnim zelenilom i uređenim parkom sa istorijskim spomen obeležjem lokalnog karaktera vezanim za I svetski rat.

 

 

3. Otvoreni univerzitet  (Trg cara Jovana Nenada 15)

 

Građen je 1958-59. godine kao javni objekat  –  Radnički univerzitet, kako su ga tada zvali  – bio je namenjen za primarnu edukaciju radničke klase uz kulturno-političke sadržaje.. Nalazi se u strogom centru grada uz franjevačku crkvu i samostan., što nije slučajnost. Viši, desetospratni deo, dominira okolinom, naglašavajući svojim izgledom i lokacijom novi  ideološki  pogled na svet. Niz godina je na  tada ravnom krovu najvišeg dela zgrade stajao veliki natpis «Radnički dom».Konstrukcija je rađena od armiranobetonskog skeleta. Dobar je primer socijalističke moderne arhitekture toga perioda. U suštini, zgrada nikada nije dovršena kako je zamišljena originalnim projektom. Betonski skelet amfiteatra predviđenim za bioskop, zbog dotrajalosti, srušen je početkom 2013. godine.

 

 

4. Naselje – kompleks zgrada Tokio

 (kvart oivičen ulicama  Maksima Gorkog, Braće Radić,  Pavla Štosa i trgom Lazara Nešića)

 

Kompleks zgrada građen je u periodu od 1953. do 1980. godine. U okviru ovog kompleksa razlikuju se dve različite celine. Zgrade građene pedesetih godina građene su po klasičnom sistemu gradnje – opekom, niže su spratnosti i nalaze se na mestu  nekadašnjih porodičnih kuća a  delimično i srušenih objekata bombardovanjem 1944. Po stilu, slične su «Kifli». Zgrade građene sedamdesetih godina nalaze se na mestu nekadašnjih uglavnom privatnih kuća i bivše fabrike «Pionir» a odlikuje ih depresivno sivilo betonskih fasada sa vertikalama od crvene opeke koje delimično razbijaju monotoniju fasada. Građene su sistemom klizajuće oplate, često primenjivane u tadašnje vreme u gradu,  što je omogućilo brzu gradnju. Neke imaju i 12 spratova i daju «pečat» ovom kompleksu što je uslovilo da se u lokalnom slengu naselje zove Tokio. Veliki broj stanovnika na skučenom prostoru  doprinosi da se ljudi osećaju malim.

 

 

5. Nova opština (Trg Lazara Nešića 1)

 

Izgrađena je 1963-64. godine na zemljištu  delimično uništenom od bombardovanja 1944. Kompozicija prati načela kasnog modernizma sa čistim blokovima asimetrično poravnanih u obliku slova L. Kompleks se sastoji iz tri bloka (dva spojena i jedan zaseban). Najupečatljivija je zgrada sa deset spratova koja je na neki način pandan tornju stare gradske kuće – simbolu grada i dominira u pejsažu grada kako visinom tako i lokacijom na najfrekventnijoj raskrsnici u Subotici.. Politička i ideološka poruka je na osnovu ovoga očigledna. Podseća na tehniku Le Korbizjea. Obrada fasade je u stilu modernističke prakse sa zapada. Sa severne prilazne strane postavljena je modernistička skulptura, rad Ane Bešlić. Zasebna četvorospratna zgrada stilski prati druga dva bloka a bila je namenjena opštinskom štabu Komunističke partije, kasnije Savezu komunista. Danas se u njoj nalazi banka. Ceo kompleks ima modernistički enterijer. Prostor ispred zgrada hortikulturno rešen je niskim rastinjem dok je nekadašnji dekorativni bazen zbog dotrajalosti uklonjen. Nova opština  spada u najuspešnije objekate socijalističke moderne  izvan administrativnih centara tadašnje Jugoslavije.

 

 

 

 

 

6. Radijalac – aleja sa stambenim kompleksom (Aleja maršala Tita)

 

Kompletna aleja, popularno zvana Radijalac, izgrađena je od 1963. do 1975. godine. Nastala je na osnovu starih urbanističkih planova koji su predviđali izgradnju jednog radijalnog pravca od strogog centra grada ka najvećem gradskom parku – Dudovoj šumi. Otuda i ime Radijalac (u slengu od reči «radijalni put»). Prilikom izgradnje srušene su brojne porodične kuće, često neadekvatnog kvaliteta, mada je bilo i objekata u dobrom stanju. U početku primenjivala se klasična gradnja od opeke. Cilj je bio brzo i jeftino izgraditi što veći broj stanova uglavnom za radničku klasu, službenike i vojna lica sa nižim činovima. Većinu ovih stanova odlikuje mala kvadratura i za to vreme  dobra komunalna opremljenost. Karakteristična su dva tipska solitera (tzv. Andrićevi soliteri, prvi  izgrađeni u Beogradu a kasnije i u drugim gradovima Jugoslavije) locirana na sredokraći aleje. Krajem šezdesetih na Radijalcu prvi put se u Subotici primenjuje montažna gradnja od unapred  izrađenih panela. Zbog materijala od kojeg su rađene fasadne obloge panela, ove zgrade popularno se zovu «limenke». Po sredini aleje, po celoj njenoj dužini, izgrađeno je lepo uređeno  šetalište. Kao simbol novog doba, Radijalac je dobio ime po Titu iako nije bila glavna ulica grada. Posle 2000. godine na pojedinim zgradama Radijalca rađene su brojne intervencije (saniranje i zamena ravnih krovova klasičnim, izgradnja potkrovlja sa stanovima, obnove fasada), ali time nije narušena strukturalna autentičnost celine.

 

 

 

 NOVI  TURISTIČKI  PROIZVOD – Arhitektura u Subotici za vreme Tita

 

 

Za naziv programa odnosno turističkog proizvoda poželjno je koristiti tri suštinska pojma koja im daju prepoznatljivost: subotičko, arhitektura i Titovo doba. Time se  dobija  tačna vremenska i tipska odrednica o kojoj je arhitekturi totalitarnih režima reč. Naime, socrealizam jugoslovenske arhitekture razlikovao se od sovjetskog modela. Ždanovljeva filozofija «socijalističko u sadržaju a nacionalno u formi» kao ideja vodilja u kulturnoj politici za vreme Staljina, u Titovoj Jugoslaviji nije bila preporučljiva niti forsirana kao zvanična kulturna politika zbog nacionalne heterogenosti konstitutivnih jedinica federacije.Tako je izbegnut izričito nacionalni izraz u umetnosti i arhitekturi. Sa druge strane, znatan uticaj na arhitekturu reprezentativnih javnih objekata toga doba ima i modernizam. Ove karakteristike odnose se i na  predstavljene objekte iz projekta ATRIUM.

 

 

Valorizacija

 

Polazeći od činjenice da u turizmu destinacija prodaje proizvod,  za  valorizaciju  ovog novog turističkog proizvoda prethodno treba valorizovati destinaciju. Preporučuje se  klasičan kriterijum primenjivan kod vrednovanja turistčkih destinacija, gde se ocenjivanje vrši procenom sledećih internih i eksternih karakteristika :

A*    – urbanizacija

B*    – infrastruktura

C*    – turistička oprema i usluge

D*    – inherentne karakteristike

E**  – pristupačnost

F**  – blizina emitivnih centara

G**  – specifičnost

H**  – značaj

 

*   interni kriterijumi ;  **  eksterni kriterijumi

 

 

INTERNI  KRITERIJUMI

 

A – Urbanizacija : stepen urbanizacije destinacije je prosečan dok je na mikrolokacijama  predmetnog arhitektonskog nasleđa  iznad proseka;

B  –  Infrastruktura  :  na nivou destinacije neravnomerno razvijena;

C – Turistička oprema i usluge : kategorisani smeštajni objekti i usluga su iznad proseka, vanpansionsa ponuda zadovoljavajuća, vodička služba nedovoljno razvijena;

D  –  Inherentne karakteristike  :  najatraktivniji motivi su antropogenog karaktera ali se mogu u paketu kombinovati i sa postojećim prirodnim;

 

EKSTERNI  KRITERIJUMI

 

E  –  Pristupačnost  :   dobar turističko-geografski položaj, saobraćajna infrastruktura  nedovoljno održavana i delimično zastarela (železnica);

F  –  Blizina emitivnih centara  :  relativno povoljna;

G  –  Specifičnost  :  prepoznatljiv resurs zbog ukupnog istorijskog i arhitektonskog naleđa;

H  –  Značaj  :  pozitivan imidž na tržištu ali je obim turističke tražnje osrednji (2012. godine na teritoriji grada registrovano 58 000 gostiju i 105 000 noćenja).

 

T A B E L A   N U M E R I Č K O G   V R E D N O V A N J A

 

 

FAKTORI

OCENA

TOTAL

X

INTERNI FAKTORI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

A

Procena urbanizacije

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

B

Procena infrastrukture

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

C

Procena opreme i usluga

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

D

Procena inherentnih karakteristila

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

UKUPNO

(X=A+B+C+D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Y

EKSTERNI FAKTORI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Procena pristupačnosti

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

F

Procena blizine emitivnih centara

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

G

Procena specifičnosti resursa

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

H

Procena značaja resursa

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

UKUPNO (Y=E+F+G+H)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

SVEGA

( X+Y )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

Na osnovu  tabele numeričkog vrednovanja destinacije može se zaključiti sledeće:

 

 • od mogućih  40 interni faktori procenjuju se na 30 bodova odnosno 75 %;
 • prosečna procenjena ocena za interne faktore je 7,5;
 • od mogućih  40 eksterni faktori procenjuju se na 32 boda odnosno  80 %;
 • prosečna procenjena ocena za eksterne faktore je 8,0;
 • prosečna procenjena ocena za destinaciju je 7,75;
 • od mogućih 80  bodova destinacija je procenjena sa 62 boda odnosno 77,5 %.

 

Veličina procenjene prosečne ocene destinacije  je povoljna što omogućava i opravdava uvođenje novih turističkih proizvoda i programa kao što je ponuda  pod nazivom  «Arhitektura u Subotici za vreme Tita». Osnova ovog programa je obilazak objekata odnosno urbanističkih celina obrađenih u projektu ATRIUM.  Nalaze se u strogom i širem centru grada na relativno maloj udaljenosti jedni od drugih što omogućava laku i jednostavnu pristupačnost.

 

 

TABELA   MEĐUUDALJENOSTI I   LOKACIJA

 

 

Nova opština

Kifla

Sud

Tokio

Otvor. univer.

Radijalac

Nova opština

200 m

300 m

150 m

600 m

1.200 m

Kifla

200 m

100 m

250 m

650 m

1.350 m

Sud

300 m

100 m

350 m

750 m

1.450 m

Tokio

150 m

250 m

350 m

400 m

700 m

Otvor. univer.

600 m

650 m

750 m

400 m

500 m

Radijalac

1.200 m

1.350 m

1.450 m

700 m

500 m

 

 

U  većini slučajeva, turisti zainteresovani za razgledanje arhitektonskog nasleđa traže komfornije hotele. U strogom centru grada nalaze se tri hotela kategorisana sa četiri zvezdice. Udaljenost ovih hotela od lokacija iz gornje tabele je sledeća:

 

 

Hotel

Nova opština

Kifla

Sud

Tokio

Otvor. univer.

Radijalac

Patria

50 m

250 m

350 m

50 m

450 m

500 m

Galleria

350 m

550 m

650 m

300 m

50 m

200 m

Gloria

400 m

650 m

750 m

300 m

50 m

250 m

 

 

Iz priloženih tabela  vidi se da je udaljenost između lokacija takva da ih je bez većih napora moguće obići i pešice laganom šetnjom za nepuna 2 sata.  Pošto je biciklistički saobraćaj dozvoljen u svim ulicama gde se lokacije nalaze, moguće ih je obići i biciklom za 45 minuta.. Kao posebna povoljnost, na raspolaganju je i non stop  rent a bike servis lociran kod Otvorenog univerziteta.

 

Ostali značajniji smeštajni kapaciteti kategorisani sa četiri zvezdice na teritoriji  grada nalaze se na sledećoj udaljenosti od centra grada:

 

 

Hotel/vila

Vila Royal crown*

Vila Majur Kelebija

Vila Milord Palić*

 Hotel Park  Palić*

Depandans Jezero Palić*

Hotel Prezident Palić*

Hotel Palić Resort*

Vila Lago Palić*

Udaljenost od centra

2 km

12 km

8 km

8 km

8 km

8 km

8 km

8 km

* mogućnost korišćenja rent a bike servisa – udaljenost  hotela/vile od bazne tačke:

 • Vila Royal crown                       10 m
 • Vila Milord                               200 m
 • Hotel Park                                  50 m
 • Depandans Jezero                    150 m
 • Hotel Prezident                        100 m
 • Hotel Palić Resort                    350 m
 • Vila Lago                                 250 m

 

Komparacija

 

U okruženju mogu se naći brojni primeri arhitektonskog nasleđa iz doba totalitarnih režima, naročito iz vremena socijalizma, kako u Vojvodini tako i u Srbiji i susednim zemljama. Takođe, nalazimo i arhitektonski značajnije građevine i celine od predmetnih subotičkih obuhvaćenih projektom ATRIUM, međutim u većini slučajeva one su samo sporadično turistički valorizovane i nisu osnova posebnog programa  ili turističkog proizvoda nego samo deo integralne ponude destinacije. Razlozi za to su uglavnom političke prirode naročito u zemljama u tranziciji a ogledaju se u želji da se totalitarna prošlost, ako već ne može da se izbriše,  zamagli u kolektivnom sećanju, zanemarujući pri tome činjenicu da je stil odraz vremena često tako umanjujući pravu vrendnost arhitektonskim ostvarenjima. Udaljenost najbližih značajnijih destinacija odnosno gradova iz okruženja (autoputem) gde ima sličnih ili atraktivnijih motiva arhitekture socrealizma je sledeća:

 

 

 

Segedin

Novi Sad

Beograd

Budimpešta

Subotica

42 km

102 km

185 km

220 km

 

 

Od  navedenih gradova  Segedin može da bude direktna konkurencija  zbog male udaljenosti od Subotice, međutim  granične formalnosti, naročito u turističkoj sezoni, mogu potencijalnim turistima oduzeti dosta slobodnog vremena što može da utiče na izbor destinacije. Sa druge strane, zbog broja stanovnika, stepena razvijenosti i dobre saobraćajne povezanosti sa Suboticom navedeni gradovi  su i emitivni centri potencijalnih turista odnosno tržište za plasman kako  novog tako i integralnog turističkog proizvoda grada.

 

 

Način plasmana

 

Novi program odnosno turistički proizvod  «Arhitektura u Subotici za vreme Tita»  prvenstveno treba da se ponudi kao fakultativni u samoj destinaciji  kako individualnim gostima tako i grupama putem posebnih informativnih flajera koji treba da sadrže osnovne informacije o destinaciji i objektima sa ucrtanim rutama obilska (pešačkim i biciklističkim) a distribuirali bi se na  recepcijama hotela i drugih smeštajnih kapaciteta, i TOS-u   Subotice, a izvan destinacije posredstvom turističkih agrencija, TOS-a Vojvodine i Srbije, naročito za pojedince i grupe turista sa posebnim interesovanjem za kulturno nasleđe, tačnije za arhitekturu. Paralelno sa  ovom aktivnošću, program sa kompletnim informacijama obavezno treba da se plasira i putem štampanih i elektronskih medija, posebno putem  interneta, sa profesionalnim i smišljenim marketinškim pristupom.

 

Posebnu pažnju treba posvetiti turističkoj signalizaciji. Objekti i celine ovog arhitektonskog nasleđa moraju biti vidno obeležini prikladnim tablama sa nazivom i vremenom nastanka.

 

Da bi se program uspešno sprovodio, potrebno je edukovati i osposobiti vodičku službu  kao i osoblje stejkholdera koji su u posrednom ili neposrednom kontaktu sa gostima –turistima kako bi se pružale relevantne informacije. Poželjna je kombinacija sa drugim, već postojećim programima, jer se time obogaćuje sadržaj boravka gostiju i povećava atraktivnost turističkog proizvoda i destinacije.

U Subotici postoji još nekoliko interesantnih objekata iz vremena socijalizma koji nisu obuhvaćeni projektom  ATRIUM. Zbog značaja za grad  i perioda u kom su izgrađeni mogu biti sastavni deo rute obilaska grada. Na taj način  program dobija na sadržaju i atraktivnosti. Primeri:

 

 • Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma – lokacija: Trg žrtava fašizma

–  autor: Toma Rosandić

– period izgradnje: 1950-52.

 

 • Spomenik  «Snop»  –  lokacija: naselje Prozivka

–  autor:  Oto Logo

–  godina postavljanja: 1977.

 

 • Stambeno-poslovna zgrada «Vaš Adam»  –  lokacija: ugao ulica Cara Lazara i

Vladimira Nazora

–  period izgradnje:  1971-72.

Zgrada «Vaš Adam» savršeno se uklapa u urbanu matricu grada kako svojim gabaritom tako i  izgledom prateći stilske karakteristike okolnih objekata. Dobar je primer uklapanja novoizgrađenog u staro jezgro grada.

 

 • Kiosk K-67 – poznatiji kao «crveni kiosk» –iako nije karakterističan samo za Suboticu, interesantan je pogotovo za goste iz inostranstva zbog svog jedinstvenog dizajna apsolutne prepoznatljivosti. Od 1970. godine Muzej moderne umetnosti u Njujorku uvrštava ga u svoje eksponate.Rađen je po sistemu modula od ojačanog poliestera i poliuretana, serijska proizvodnja počela je 1968. a bio je namenjen  uglavnom za gradske sredine kao maloprodajni objekat (trafika) ali i za tadašnju tzv. malu privredu (manje zanatske radnje, pekare i slično). Odličan je primer tadašnjeg modernog dizajna i funkcionalnosti.

 

 

Prilikom plasmana svakog novog programa odnosno turističkog proizvoda uvek treba imati u vidu kome je to namenjeno odnosno ko su potencijalni korisnici. Na osnovu do sada stečenih iskustava iz prakse i istraživanja rađenih putem anketa, osnovni profil prosečnog gosta zainteresovanog za ovakvu ponudu je sledeći:

– srednjih je godina,

– nadprosečno je obrazovan,

– interesuje ga istorija, arhitektura i umetnost,

– materijalno je obezbeđen,

– ceni i traži autentičnost,

– željan je novih saznanja i atrakcija,

– godišnji odmor koristi u više delova,

– sklon je vikend putovanjima kako samostalno tako i putem agencijskih paket aranžmana,

– većinom je iz urbane sredine,

– kao turista troši iznad proseka.

 

Projektom ATRIUM predviđeno je da se sva istraživanja, ekonomske studije i druga potrebna  dokumentacija dostave Savetu Evrope kako bi projekat bio priznat kao Evropska kulturna ruta. Ukoliko Savet Evrope bude dao pozitivno mišljenje o projektu, destinacija, a samim tim i ovaj novi turistički proizvod,u perspektivi mogu da se uključe u predmetnu Evropsku kulturnu  rutu.

 

 

Raznolikost sadržaja i mogućnost većeg izbora ponude bitno utiče na prosečnu dužinu boravka. Implementacijom  programa «Arhitektura u Subotici za vreme Tita» u integralni turistički proizvod grada omogućuje se produženje prosečne dužine boravka gostiju u destinaciji što automatski daje veće finansijske efekte i ekonomske koristi. Parametri za 2012. godinu su sledeći:

 

 

UPOREDNI PRIKAZ PROSEČNE DUŽINE BORAVKA  GOSTIJU ZA 2012. *

 

Domaći gosti

(u danima)

Strani gosti

(u danima)

Prosek

(u danima)

SRBIJA

3,69

2,22

3,19

VOJVODINA

2,67

2,41                                

2,56

GRAD SUBOTICA

1,73

2,02

1,83

SUBOTICA

         – PALIĆ

1,58

1,99

2,15

1,71

1,79

1,91

 

* izračunato na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku

 

Iz  priložene tabele jasno se vidi da je produžetak prosečne dužine boravka aktuelan problem. Novi turistički proizvod, ako se ponudi u paketu sa drugim programima destinacije, mogao bi doprineti povećanju  od cca  0,2 dana na nivou grada što znači da bi  prosečna dužina boravka gostiju bila minimum 2,0 dana (bitno za pružaoce usluga smeštaja, jer to automatski podrazumeva 2 noćenja prosečno po gostu).

 

Za prezentaciju i uvođenje u stalnu ponudu potrebno je organizovati promotivne ture za predstavnike medija i turističkih agencija sa ciljem da se na licu mesta  prikaže specifičnost, sadržaj i kvalitet kako novog  tako i integralnog turističkog proizvoda destinacije.

 

 

 

Zaključak

 

Arhitektonsko nasleđe Subotice  obrađeno u projektu ATRIUM obuhvata najreprezentativnije slučajeve destinacije iz vremena socijalizma. U kombinaciji sa predloženim drugim objektima karakterističnim za taj period čine jedan nov turistički proizvod grada. Proizvod prvenstveno treba da se plasira  kao fakultativni program za goste koji već borave u gradu, a van destinacije kao program za turiste sa posebnim interesovanjem. Glavnu ciljnu  grupu  treba da čine strani turisti iz evropskih zemalja u kojima nije bilo socijalističkog društvenog uređenja. Programom ponuđena kulturna   baština za njih može biti motiv dolaska sa ciljem da se upoznaju sa specifičnim nasleđem jednog istorijskog perioda. Za turiste iz okruženja i domaće turiste, zbog postojanja sličnog ili atraktivnijeg arhitektonskog nasleđa u njihovom domicilu, predmetnu ponudu treba dopuniti i drugim programima.

 

Povoljan turističko-geografski položaj, imidž i prosečna ocena vrednovanja destinacije,  izvorno sačuvani objekti sa mogućnošću lakog i jednostavnog načina obilaska, kvalitetan smeštaj kao i mogućnost kombinacije sa već postojećim programima, antropogenim i prirodnim vrednostima (motivima) u potpunosti  opravdavaju i omogućuju implementaciju  turističkog proizvoda «Arhitektura u Subotici za vreme Tita» u novi integralni turistički proizvod  Subotice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atila Dunđerski

dipl. turizmolog